close
تبلیغات در اینترنت
تست های آرایه های ادبی
نویسندگان
موضوعات مطالب
آمار
» افراد آنلاین : 1
» بازدید امروز : 27
» بازدید دیروز : 1
» هفته گذشته : 30
» ماه گذشته : 70
» سال گذشته : 70
» کل بازدید : 8028
» کل مطالب : 32
» نظرات : 0
درباره وبلاگ

آرشيو مطالب
نظر سنجی
آمار و امكانات
طراح قالب
تبلیغات
تبلیغات
تست های آرایه های ادبی

/ در كدام گزينه يكي از اركان تشبيه محذوف است؟

1/ او نگاهش مثل خنجر بود                      2/چاه چونان ژرفي و پهناش، بي شرميش ناباور.

3/ قهوه خانه گرم و روشن بود،‌همچون شرم    4/ گرچه بيرون تيره بود و سر،‌همچون ترس.

 

2/ مشبه به در بيت زير كدام كلمه است؟

نه اين ريسمان مي برد با منش               كه احسان كمندي است در گردنش

1/ احسان                 2/ ريسمان                 3/كمند                 4/گردن

 

3/ اضافه ي تشبيهي (تشبيه بيلغ اضافي) در بيت زير، كدام است؟

1/ غم دل                2/ دوش ناله                3/ دست شكوه        4/ بار غم

 

4/ در كدام گزينه، تشبيه بليغ به كار نرفته است؟

1/ دايه ي ابر بهاري را فرموده تا بناتِ نبات در مهد زمين بپرورد

2/ دست از مس ِ وجود چو چو مردان ره بشوي              تا كميماي عشق بيابي و زر شوي 

3/ آن شاخه ها ي نارنج اندر ميان ابر                         چون پاره هاي اخگر اندر ميان دود

4/ تو سرو جويباري، تو لاله بهاري                           تو يار ِ غمگساري،‌تو حور دلربايي

 

5/در كدام بيت تشبيه مركب به كار رفته است؟

1/ خداوندا شبم را روز گردان                                  چو روزم بر جهان پيروز گردان

2/ شبي دارم سياه از صبح نوميد                               در اين شب رو سپيدم كن چو خورشيد

3/ ندارم طاقت اين كوره ي تنگ                              خلاصي ده مرا چون لعل از اين سنگ

4/ چو بر زد آتش مشرق زبانه                                 مَلِك چون آب شد ز آن جا روانه

 

6/ در كدام گزينه، تشبيه مفرد به كار رفته است؟

1/ كنيزان و غلامان گرد خرگاه                                ثرياوار گرد خرمن ِ ماه

2/ ديده اهل طمع به نعمت دنيا                                 پر نشود همچنان كه چاه به شبنم

3/ شبي چون شبه روي شسته به قير                          نه بهرام پيدا نه كيوان نه تير

4/ در شجاعت، شير ربّا نيستي                                در مروّت خود كه داند كيستي

 

7/ در كدام گزينه، آرايه ي استعاره مصرحه به كار رفته است؟

1/ دگر باره جهان دار از سر مهر                             به گل رخ گفت كاي سرو سمن چهر

2/ گهي با من به صلحي گه به جنگي                        خدا توبه دهادت زين دورنگي

3/ كه هست اين جا مهندس مردي استاد                     جواني نام او فرزانه فرهاد

4/ خاكي است كه رنگين شده از خون ضعيفان            اين مُلك كه بغداد و ري اش نام نهادند

 

8/ در كدام بيت از استعاره مصرحه استفاده نشده است؟

1/ هزاران نرگس از چرخ جهانگرد                        فرو شد تا برآمد يك گل زرد

2/ قطره تويي‌،بحر تويي، لطف تويي، قهر تويي         قند تويي،‌زهرتويي،‌بيش ميازار مرا

3/ شمس و قمرم آمد،‌ سم و بصرم آمد                       وآن سيم برم آمد، وآن كان زرم آمد‌

4/ در اين بازار اگر سودي است با درويش خرسند است    خدايا منعمم گردان به درويش و خرسندي

 

9/ در كدام بيت استعاره مكنيه به كار نرفته است؟

1/ در اين بازار اگر سودي است با درويش خرسند است    خدايا منعمم گردان به درويش و خرسندي

2/ فردا كه پيشگاه حقيقت شود پديد                  شرمنده رهروي كه عمل بر مجاز كرد

3/ در آفاق گشاده است وليكن بسته است            از سر زلف تو در پاي دل ما زنجير

4/ گل بخنديد و باغ شد پدرام                         اي خوشا اين جهان بدين هنگام

 

10/در كدام عبارت،جان بخشي (تشخيص) 2 بار به كار رفته است؟

1/ اشك ها به روي گونه ها مي لغزيد و بر پيشاني خاك بوسه مي نهاد.

2/ دشت سينه ي داغش را در برابر وزش نسيم ملايمي قرار داده بود.

3/ در عمق وجدان خويش به پايمردي خيال از صحراهاي سياه قرون تهي مي گذريم.

4/ نوروز روزگاري در كنار مغان اوراد مهر پرستان را خطاب به خويش مي شنيده است.

 

11/ واژه ي "دشت" در مه ابيات زير‌، به جز بيت...........داراي آرايه مجاز است.

1/ يكي دشت با دبدگان پر زخون                    كه تا او كي آيد از آتش برون

2/ نهادند بر دشت هيزم دو كوه                      جهاني نظاره شده هم گروه

3/ سواران لشكر، برانگيختند                       همه دشت،‌پيشش درم ريختند

4/ سراسر م دشت بريان شدند                       بر آن چهر خندانش گريان شدند

 

12/ در كدام گزينه مجاز ديده نمي شود؟

1/ خروشيد و مژگان پر از آب كرد.                      2/ و گر ديدي كه با هم يك زبان اند.

3/ دل من راي تو دارد،‌سر سوداي تو دارد.             4/ به يك نعره،‌كوهي زجا بركنند.

 

13/ در همه بيت ها به جزء بيت.............. مجاز به علاقه جزئيه مشهود است.

1/ پيش ديوار آنچه گويي،‌هوش دار                 تا نباشد در پس ديوار گوش

2/ برآشفت ايران و برخاست گرد                   همي هر كسي كرد ساز نبرد

3/ به ياد روي شيرين بيت مي گفت                چو آتش تيشه مي زد،‌كوه مي سفت

4/ اگر رفت و آثار خويش نماند                     نشايد پس از مرگش الحمد خواند

 

14/ در عبارت" ديدم كه نفسم در نمي گيرد و آتشم در هيزم تر اثر نمي كند." كدام يك از علاقه هاي مجاز ديد مي شود؟

1/ جزئيه                         2/ كليه                       3/ محليه                       4/ سببيه

 

15/ مفهوم كدام گزينه "كينه ورزيدن" است؟

1/ عنان پيچيدن       2/ سنگ در دندان آمدن     3/ دامن از صحبت فراهم چيدن    4/ دل گران كردن

 

16/در كدام مصراع كنايه وجود دارد؟

1/ حقايق سرايي است آراسته.           2/  نرگس مست نوازشگر مردم دارش

3/ دوست نگردند فقير و غني            4/ هنوز از دهن بوي شير آيدش

 

17/ در كدام گزينه واج آرايي بيش از ديگر گزينه ها محسوس است؟

1/ با تمام دلم تمام چهارده سالگي اش را در كفن پيچيدم.

2/ در كوچه ي قديمي دوآبه عطر آسماني شهادت موج مي خورد.

3/ مظلوم كوچك من با نان بيات شبانه چاشت مي كرد.

4/ نماز خونين حماسه ي چهارده ساله ي مرا  وسعت وسيع كدام سجاده گسترده شد؟

 

18/ آرايه واج آرايي در بيت "جان بي جمال جانان ميل جهان ندارد هركس كه اين ندارد حقا كه آن ندارد" در كدام واج بيش تر احساس مي شود؟

1/ "ل"                    2/ "آ"                      3/ "ج"                    4/"ن"

 

19/ در همه گزينه ها به جز گزينه ي.......... آرايه سجع مشهود است؟

1/ صيّاد بي روزي،‌ماهي در دجله نگيرد و ماهي بي اجل، در خشك نميرد.

2/ نصيحت پادشاهان كردن،‌ كسي را مسلم بود كه بيم سر ندارد يا اميد زر.

3/ با چندين فضيلت كه دست راست را هست،‌ خاتم در انگشت چپ مي كنند.

4/ ارادت بي چون، يكي را از تخت شاهي فرود آرد و ديگري را در شكم ماهي،‌نكو دارد.

 

20/ در همه گزينه ها، به جزء گزينه ي ......... سجع وجود دارد.

1/ از گل بستان بقيتي مانده بود كه كتاب گلستان تمام گشت.       2/ بقيت عمر معتكف نشيند و خاموشي گزيند.                 3/ خلاف راه صواب است و نقض رأي اولوالالباب       4/ ذوالفقار علي در نيام و زبان سعدي در كام.

 

21/ در بيت زير، كدام نوع سجع ديده مي شود؟

برگ بي برگي بود ما را نوال                     مرگ بي مرگي بود ما را حلال

1/ مطرف                2/ ناقص                    3/ متوازن             4/ متوازي

 

22/ در كدام گزينه سجع مطرف به كار رفته است؟

1/ محبت را غايت نيست از بهر آن كه محبوب را نهايت نيست.

2/ مُلك بي دين باطل است و دين بي مُلك ضايع.

3/ هركه با بدان نشيند،‌نيكي نبيند.

4/ همه كس را عقل خود به كمال نيايد و فرزند خود به جمال.

 

23/چه نوع سجعي در عبارت زير مشاهده مي شود؟

ظاهر درويشي جامعه ژنده است و موي سترده و حقيقت آن دل زنده و نفس مرده.

1/ مطرف            2/ مطرف و متوازن            3/ متوازن         4/ متوازي و مطرف

 

 

24/ در كدام گزينه صنعت ترصيع و جناس خط وجود دارد؟

1/ به برجي بَر رفت و دُرجي بدزديد.

2/ طاقت جور و زبان ها نياورد و شكايت پيش پير طريقت بُرد.

3/ مبلغي راه رفته بود و رفيقان بي گناه خفته.

4/ يار شاطر نه بار خاطر.

 

25/ در كدام گزينه ترصيع وجود ندارد؟

1/ اي زبان هم گنج بي پايان تويي                   اي زبان هم رنج بي درمان تويي

2/ اي منور به تو نجوم جلال                          وي مقرر به تو رسوم كمال

3/ دانه باشي،‌ مرغكانت بر چنند                      غنچه باشي كودكانت بر كنند

4/ هم صفير و خدعه ي مرغان تويي                 هم انيس وحشت هجران تويي

 

26/ در كدام بيت جناس تام هست؟

1/ با دل ما به دهي چو دل ما به دست توست         با مهر خويشتن ز دل ما به در بري

2/ اي برق اگر به گوشه ي آن بام بگذري              آنجا كه باد زهره ندارد خبر بري

3/ اي مرغ اگر پري به سر كوي آن صنم              پيغام دوستان برسان بدان پري

4/ بري دان از افعال چرخ برين را                     نشايد ز دانا نكوهش بري را

 

27/ در كدام بيت جناس ناقص اختلافي وجود دارد؟

1/ بشوي اي خردمند از آن دوست، دست             كه با دشمنانت بود هم نشست

2/ سر رشته ي جان به جام بگذار                     كاين رشته از او نظام دارد

3/ گوهر مخزن اسرار همان است كه بود            حقه ي مهر بدان مهر و نشان است كه بود

4/ گرم باز آمدي محبوب سيم اندام سنگين دل       گل از خارم برآوردي و خار از پاي و پاي از گِل

 

28/ در كدام گزينه جناس ناقص حركتي ديده نمي شود؟

1/ خوارم زتو آن چنان كه گر ميرم                       از گل بدمد به جاي گل خارم

2/ مي نمايد كه جفاي فلك از دامن من                    دست كوته نكند تا نكند بنيادم

3/ اي گدايان خرابات،‌ خدا يار شماست                  چشم انعام مداريد ز انعامي چند 

4/ در اين حضرت چو مشتاقان نياز آرند،‌ناز آرند     كه با اين درد اگر در بند درمان اند،‌درمانند

29/ در كدام بيت آرايه تصدير وجود دارد؟

1/ از در درآمدي و من از خود به در شدم          گويي كز اين جهان به جهان دگر شدم

2/ بديدم حسن را سرمست مي گفت                 بلايم من بلايم من بلايم

3/ گل،آن جهاني است نگنجد در اين جهان         در عالم خيال چه گنجد،‌خيال گل

4/ هم نظري، هم خبري‌،هم قمران را قمري      هم شكر، اندر شكر، اندر شكري

 

30/ در كدام گزينه،‌آرايه ي اشتقاق وجود دارد؟

1/ هر كجا دردي دوا آن جا رود                            هر كجا فقري‌،نوا آن جا رود

2/ صوفي بيا كه آينه صافيست جام را                      تا بنگري صفاي مي اهل فام را

3/ خود نمايي كي كند آن كس كه واصل شد به دوست   چون نمايد مه، چو گردد متصل با آفتاب

4/ اين باغ سراسر همه پر باد وزان است                جنبيدن اين شاخ درختان همه زان است

 

31/ در كدام گزينه آرايه تصدير بر موسيقي لفظي بيت افزوده است؟

1/ از در درآمدي و من از خود به در شدم       گويي كزين جهان به جهان دگر شدم

2/ طومار ندامت است طبع من                   حرفي است هر آتشي ز طومارم

3/ اهل دل را به دل و اهل نظر را به نظر     دوستدار زبان را به زبان بايد جست

4/ اين دولت سرمستم،هوشيار شود روزي     وين بخت گران جانم،‌بيدار شود روزي 

 

32/ در كدام بيت تلميح وجود ندارد؟

1/ آسمان بار امانت نتوانست كشيد         قرعه فال به نام من ديوانه زدند

2/ اگر چه تلخ باشد فرقت يار              در او شيرين بود اميد ديدار

3/ خوردست  خدا ز روي تعظيم          سوگند به روي همچو ماهت

به تمناي تو در آتش محنت چو خليل      گوييا در چمن لاله و ريحان بودم

 

33/ در همه گزينه ها به جز گزينه .......... آرايه تضاد وجود دارد.

1/ از همه عالم نهان و بر همه پيدا.             2/ در بن چاهي به زير صخره ي صما.     

3/ صورت خوب آفريد و سيرت زيبا.            ۴/ قسمت خود مي خورند منعم و درويش


درباره : <-PostCategory->
امتیاز : | نظر شما :
برچسب : ,
تعداد بازدید : 268

نوشته شده در پنجشنبه 5 خرداد 1390 توسط حسین یوسفی| لينك ثابت |

عناوين آخرين مطالب ارسالي
صفحات دیگر